ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONGRESU

PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
prezident elect Slovenskej kardiologickej spoločnosti

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC
vedecký sekretár Slovenskej kardiologickej spoločnosti

SEKRETARIÁT SKS
Ing. Ingrid Bieliková
Mgr. Iveta Orlická
Slovenská kardiologická spoločnosť
Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava

tel.: +421 2 5479 1210
e-mail: info@sks.sk
www.sks.sk

Dôležité termíny

Prihlášky
pasívna účasť

Termín prijatia do
30. september 2021

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MIESTO A DÁTUM KONANIA
Kongresové centrum X-BIONIC® SPHERE, Dubová 33/A, 931 01 Bratislava – ŠAMORÍN

Začiatok kongresu: štvrtok 7. október 2021
Ukončenie kongresu: piatok 8. október 2021

POSTERY
Slovenská kardiologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu posterovú prezentáciu.

Na prezentáciu vo forme posterov sa prijímajú originálne práce označené autormi ako poster
alebo ostatné prihlásené originálne práce, ktoré budú vybraté programovým výborom kongresu
k prezentácii, no nebudú zaradené do orálnych sekcií.

Rozmer posteru: 90 x 110 cm (šírka x výška)

AUDIOVIZUÁLNA TECHNIKA
Dataprojekcia – prezentácie v MS Powerpoint alebo v PDF formáte.
Videoprojekcia – odporúčané formáty: wmv, avi.

ROKOVACIE JAZYKY
slovenský, český, anglický

REGISTRÁCIA
Individuálne registrácie: www.sks2021.sk
Skupinové registrácie: jana.chrenkova@tajpan.com

ZÁVÄZNÉ TERMÍNY
pasívna účasť do 30. septembra 2021

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok:
člen SKS
nečlen SKS
sestry člen SKS alebo SKSaPA
sestry nečlen SKS alebo SKSaPA

Registrácia na jeden deň
štvrtok 7. október 2021
piatok 8. október 2021
členovia SKS nad 65 rokov, prví autori, študenti

Registračný poplatok:
80 €
110 €
25 €
30 €

Registrácia na jeden deň
60 €
60 €
bez poplatku

Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia,
bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii.

V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.),
je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.

UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA
(duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
Účasť na XXVI. kongrese SKS je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

PARKOVANIE
Pre účastníkov XXVI. kongresu SKS je zabezpečené BEZPLATNÉ parkovanie v areáli
X–BIONIC® SPHERE.
Kapacita 1 200 parkovacích miest.

UBYTOVANIE
V hoteli X–BIONIC® SPHERE do vyčerpania kapacity.
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.
Pri rezervácii ubytovania v hoteli treba od 5.7.2021 uplatniť promokód SKS2021

POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV
Expozície vystavujúcich firiem a spoločností budú v priestoroch X–BIONIC® SPHERE.

V súlade s čl. 7. bod 7.1 Etického kódexu AIFP nemajú účastníci XXVI. kongresu SKS,
ktorý sa koná v kongresových priestoroch X–BIONIC® SPHERE, možnosť využívať služby
oddelenej wellness časti uvedeného komplexu.

O presnom časovom harmonograme inštalácie expozícií budú vystavovatelia informovaní
e-mailom v dostatočnom časovom predstihu.
Vystavovatelia sú povinní dodržiavať podmienky, ktoré stanovil výbor SKS
a agentúra zabezpečujúca kongres.

Info: jana.chrenkova@tajpan.com

KONTAKTNÉ ADRESY

Ing. Ingrid Bieliková
Mgr. Iveta Orlická
sekretariát SKS
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava

mobil: +421 905 822 087
tel.: +421 2 5479 1210
e-mail: info@sks.sk

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC
vedecký sekretár SKS
Kardiocentrum,
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
081 81 Prešov

tel.: +421 51 7011 706
e-mail: kmecj@fnsppresov.sk